دانلود ANSYS SCADE 2023 R1 x64 - نرم افزار طراحی و ساخت ساخت نرم افزارهای امنیتی حیاتی قابل تعبیه

دانلود ANSYS SCADE 2023 R1 x64 - نرم افزار طراحی و ساخت ساخت نرم افزارهای امنیتی حیاتی قابل تعبیه

انسیس اسکید ۲۰۲۳

ANSYS SCADE Suite یک محیط طراحی یکپارچه را برای شبیه سازی و ساخت نرم افزارهای امنیتی حیاتی نهفته (قابل تعبیه) فراهم می کند. این مجموعه شامل قابلیت ها و ابزارهای لازم برای مدیریت، طراحی مبتنی بر مدل، شبیه سازی، بازبینی و همچنین تولید کدهای استاندراد در ساخت برنامه های امنیتی نهفته است. این نرم افزار از طریق ادغام با زبان SCADE ( مخفف Safety Critical Application Development Environment ) توانسته است یک محیط توسعه مبتنی بر مدل را برای ساخت برنامه های امنیتی حیاتی قابل تعبیه (Critical embedded software) فراهم کند.
برنامه های حیاتی امنیتی (Safety Critical Application) در ساخت سیستم های کنترلی و نظارتی برای صنایع مختلف از جمله نیروگاه ها و پالایشگاه ها، صنعت هواپیماسازی و خودروسازی و ... کاربرد دارند. برای این نوع از برنامه ها نمونه های مشهور زیادی در زمینه های کاربردی مانند دستگاه های پزشکی، کنترل پرواز هواپیما، سلاح و سیستم های هسته ای وجود دارد. اهمیت دقت در ساخت این برنامه ها را می توان از جایی متوجه شد که ایراد و خرابی در برنامه های حیاتی امنیتی می تواند منجر به از دست دادن جان، خسارت قابل توجه به اموال یا آسیب به محیط زیست شود.

SCADE Suite با سایر محصولات Ansys SCADE و Ansys Twin Builder یکپارچه شده است تا محیط طراحی ترکیبی از توسعه مهندسی سیستم و نرم افزار، طراحی تعاملی HMI، شبیه سازی چند فیزیکی، آزمایش برنامه و مدیریت چرخه زندگی و یکپارچه سازی کد روی هدف را ارائه دهد. SCADE Architect همراه با SCADE Suite ارائه شده است تا یک راه حل مهندسی نرم افزاری یکپارچه را برای مهندسین فراهم کند و پروسه های معماری نرم افزار ، شبیه سازی و طراحی نرم افزار را در یک رابط کاربری جامع و واحد ترکیب کند.

قابلیت های کلیدی نرم افزار ANSYS SCADE :
- ساخت نرم افزارهای امنیتی حیاتی نهفته (قابل تعبیه) برای سیستم های مختلف
- ارائه محیط توسعه مبتنی بر مدل را برای ساخت برنامه های امنیتی حیاتی
- طراحی پیشرفته بر اساس مدل
- همگام سازی با طراحی معماری نرم افزار (Software Architecture Design)
- تجزیه و تحلیل مدل
- اشکال زدایی و شبیه سازی
- تولید خودکار کد
- ادغام ابزارهای SCADE
- قابلیت های شبیه سازی سیستم ها
- راه حل های اختصاصی برای نرم افزارهای تعبیه شده در خودرو
- و ...

ANSYS SCADE 2023 Screenshot 1ANSYS SCADE 2023 Screenshot 2ANSYS SCADE 2023 Screenshot 3ANSYS SCADE 2023 Screenshot 4

ANSYS SCADE 2023

SCADE Suite is part of the Ansys Embedded Software product line, which empowers users with a Model-Based Development Environment for critical embedded software.With native integration of the formally-defined SCADE language, SCADE Suite is the integrated design environment for critical applications spanning requirements management, model-based design, simulation, verification, qualifiable/certified code generation, and interoperability with other development tools and platforms.

More info (open/close)

سیستم مورد نیاز نرم افزار ANSYS SCADE 2023

Ansys Hardware Recommendations & Supported 3rd Party Software:
Description
Ansys's comprehensive suite of software places demands on computing and hardware resources that can vary significantly from one model to another.

Important
Individual hardware needs are dependent on various factors that increase or decrease requirements and the information in this article is intended to be used as guidelines.

Supported Operating Systems
General Recommendations
• In general,Windows 10 (Pro,Enterprise or Education) is the most common operating system used by engineers and our customers to run Ansys and what we recommend. That said, OS support does
vary by product, particularly Ansys's more specialized products and Ansys does also provide broad support
for Linux as well.

UnSupported Operating Systems
• Windows 7 (unsu1212orted bY. Mi crosoft) & Windows 8 may run Ansys,
however, they are officially unsupported and we have experienced software errors while running on these OS's. We strongly recommend upgrading to Windows 10 for compatibility, performance and security reasons.
• Mac OS is not supported and Ansys cannot be installed on this OS. While you should be able run Ansys on a
Windows Virtual Machine inside Mac OS with a program like Parellels, this is NOT supported and your mileage may vary in regards to compatibility and performance will be hindered.


3rd Party Software & Hardware Support
Visit Ansys' Platform Support webpage for further details regarding supported OS's and 3rd party software & hardware that integrates with Ansys, such as:
• Summary of Future Strategy and Plans
• Supported Operating Systems by Ansys Application
• Supported CAD Software & Versions

  Examples: ACIS,AutoCAD , CATIA,Creo,Fusion 360,IGES,Inventor,JT, Monte Carlo N-Particle, NX, Parasolid, Revit,Rhinoceros,SketchUp,Solid Edge, Solidworks, SpaceClaim, STEP

• Supported Browsers
• Supported 3Dconnexion Devices
• Supported GPU Accelerator and Co-Processor Capabilities
• Supported Graphics Cards

Examples:
• Nvidia - Quadro GV,Quadro P, Quadro RTX,Quadro T, RTX,T
• AMO - Radeon Pro,Ryzen, Ryzen Pro
• Supported Interconnects
• Supported Job Schedulers & Queuing Systems Support
• Supported Remote Display Applications


Computational Fluid Dynamics (CFO) Performance Considerations

CPU (Processor):                                              
• Core scaling in CFO software is very good, therefore focus on Cores • Frequency = Effective Frequency, with
slight bias towards frequency.
• Both AMO and Intel CPUs are recommended,as long as the latest generation (AMO Zen cores)

Memory (RAM):
• Recommended RAM quantity is simulation dependent,but general recommendation is 4-8 GB per core, with more for small core count systems
• Memory bandwidth is very important,therefore get high frequency RAM (Le 2666 MHz or faster for non­ servers)
• To operate at maximum speed,all memory channels in both processors should be populated with equal amounts of memory.

Hard Drives:
• SSD not as critical but is beneficial to the user experience. High endurance SSD is not strictly necessary.
• CFO does not do a lot of Disk 1/0, so you can use SATA drives.

Graphics and GPU Acceleration:  
See Mechanical recommendations above, no change.

Interconnect:                                                                                                                                   
• 1 Gb/s interconnect is effective for small to medium clusters,investing in better can have a good return on
investment

Ansys CFO - ExamP.le Recommendations
• Workstation with NO HPC licenses i7-8700K (6 cores) with 64GB RAM, Ryzen 7 2700X (8 cores) with 64GB RAM
• Workstation with 1 HPC Pack i7-9920X (12 cores) with 64/128GB RAM, Threadripper 2950X (16 cores) with 64/128GB RAM
• Workstation with 2 HPC Packs Dual Xeon Gold 6140 (36 cores total) with 1921384 GB RAM, Dual EPYC 7351 or 7371 (32 cores total) with 128/256 GB
RAM


Mechanical Performance Considerations

CPU (Processor):
• Solver is aided by AVX5 12 support,thus IntelCPUs based on Skylake-SP and Skylake-X or newer are recommended. Check Intel ARK Database for AVX512 Support {but not Xeon Phi series)
• Examples of recommended CPUs for HPC applications: i9-9920X or Xeon Gold 6136 (12 cores}, Xeon Gold 6140 (18 cores • 2 = 36 cores)
• High core frequency is ideal, but actual frequency is dependent or core use,instruction set use,and adequate cooling WikiChiQ is an excellent resource on turbo speeds.


Memory (RAM):
• Memory capacity is very important The model solution should be solving in RAM (in-core) and not paging to
the hard drive (out-of-core ).About 15 GB per million degrees of freedom is required,but this is approximate (45 GB per million solid nodes in structural analysis).
• Fastest memory (Le. 2666 MHz for servers or 3200+ for i9 based desktops).
• To operate at maximum speed,all memory channels in both processors should be populated with equal amounts of memory.
• Note Purchasing more RAM will alleviate 1/0 issues,as (1) the solver can use this memory to avoid doing as much 1/0,and (2) the operating system can then use available RAM to cache or buffer these 1/0 that MAPDL writes.

Hard Drives:
• An SSD is highly recommended for all simulation work. NVMe SSDs are recommended when possible.
Intermediate endurance levels are recommended (-0 3 DWPD}, not QLC NANO.
• Note For DMP, the program writes results files for every core in use,so having SSDs with a lower seek time will reduce waiting for the hard drive seeks to read/write to all those different files. It also assists with post­ processing.
• Running large models out of RAM (out-of-core) will accelerate SSD wear (consume its write endurance) but is still preferable to not using an SSD.


Graphics:
• A mid-range graphics card (such as Nvidia Quadro P2000 and AMO Radeon Pro WX5100) can be used. These will not assist with solution time and only display graphics.
• Ansys maintains a list of tested graphics cards (other cards may/may not work as expected,but typically do work if of the same generation)
• Note It is important to keep graphics drivers updated from the card's vendor.
• Please refer to AnsY.S Hel12 and A nsY.S Platform Su1212ort for a recent list of supported Graphic Card models

GPU (for solution acceleration processing):
Interconnect:
• If clustering, a very high-speed interconnect is mandatory (40 Gb/s plus).
• QDR or FDR IB interconnect (or better) if you will be running on two or more nodes in parallel.

Ansys Mechanical - ExamP.le Recommendations:
• Workstation with NO HPC licenses:i7-9800X (8 cores) with 64/128GB DDR4-3200
• Workstation with 1 HPC Pack i7-9920X (12 cores) with 128GB DDR4-3200
• Workstation with 2 HPC Packs Dual Xeon Gold 6140 (36 cores total} with 192/384 GB DDR4-2666

Electronics (EBU) Performance Considerations
CPU (Processor):
• Look for latest generation CPUs with high frequency.
• Note HFSS is primarily an in-core solver,so clock speed and RAM speed is important

Memory (RAM):
• Recommended RAM is 8 GB per core HFSS, Maxwell, and other Electronic Packages or typically 64 GB - 256GB.
• Memory bandwidth is important,therefore get high frequency RAM (Le. 2666 MHz).
• To operate at maximum speed,all memory channels in both processors should be populated with equal amounts of memory.

Hard Drives:
• An SSD is highly recommended for all simulation work. NVMe SSDs are recommended when possible. Intermediate endurance levels are recommended (-0 3 DWPD}, not QLC NANO.

Graphics and GPU Acceleration:
See Mechanical recommendations above, no change.

Interconnect:
• QDR or FDR IB interconnect if you will be running on 2 or more nodes in parallel (on a cluster,minimum 1OGb
network)

Discovery Live
Generol Requirements

Minimum requirements for Ansys Discovery software are as follows
• 64-bit Intel or AMO system, running Windows 10.
• 8 GB RAM
• A dedicated graphics card with latest drivers and at least 1GB video RAM, capable of supporting OpenGL 4.5 and DirectX 11, or higher. Use of integrated graphics (e g.Intel HD/IRIS) is not recommended and is not support by the Refine stage in Discovery. See below for special graphics requirements for ANSYS Discovery Live.
• 3 button mouse

Ansys Discovery Live and Discovery Explore Stage Graphics Card Requirements
Ansys Discovery Live or the Explore stage in Ansys Discovery relies on the latest GPU technology to provide its
computation and visualexperience. To run the software,you will require:
• A dedicated NVIDIA GPU card (Quadro recommended,GeForce supported) based on the Kepler, Maxwell,
Pascal,or Turing architecture. Maxwell 2000 or better strongly recommended.
• At least 4GB of video RAM (8GB recommended) on the GPU.

 

مشخصات

شرکت سازنده: انسیس / ANSYS Link to
نام انگلیسی: ANSYS SCADE 2023
شماره نسخه: v2023 R1
نام فارسی: انسیس اسکید ۲۰۲۳
حجم فایل: 2733 مگابایت
تاریخ انتشار: 12:57 - 1401/10/18 | 2023.01.08
منبع: پی سی دانلود / www.p30download.ir
امتیاز: 3.5 Star(s) 3.5/5

کلمات کلیدی: شبیه سازی و توسعه نرم افزارهای نهفته, SCADE, Safety Critical Application, نرم افزار ANSYS SCADE, شبیه سازی نرم افزارهای امنیتی حیاتی نهفته, Critical embedded software, محیط توسعه مدل محور برای تولید نرم افزارهای جاسازی شده با الگوهای ایمنی, محیط توسعه مبتنی بر مدل برای نرم افزارهای حساس تعبیه شده یا نهفته, , ANSYS full software collection, شدسغس, شدسغس,How to crack, طریقه، روش و راهنمای کرک, Buy, Usnet, Setup, Install, Torrent, دانلود ANSYS SCADE 2023 نرم افزار طراحی و ساخت ساخت نرم افزارهای امنیتی حیاتی قابل تعبیه, دانلود نرم افزار ANSYS SCADE 2023, P30Download, Danlod, Danload, Donload, nhkg,n kvl htchv, Download ANSYS SCADE 2023 Software, for windows, Trial, Edition, New, Last Version, 2023 R1, Update, Free Full Licensed, Repacked, Critical embedded software, SCADE, Safety Critical Application, شبیه سازی نرم افزارهای امنیتی حیاتی نهفته, نرم افزار ANSYS SCADE, Direct Download Link, DDL, Medicine, Crack, Get, Ansys SCADE Suite is a complete model-based solution for designing, analyzing, simulating and verifying reliable embedded software for critical applications., Keygen, Patch, Serial, Portable, برنامه, شدسغس سزشیث 2023, شدسغس سزشیث 2023, دانلود نرم افزار های شرکت انسیس, hksds, hksds, خرید, بهترین نرم افزار, به روز ترین, آخرین, جدیدترین نسخه, hksds hs:dn ۲۰۲۳, hksds hs:dn ۲۰۲۳, اموزش راهنمای نصب, نهایی, ورژن جدید, 2023 R1, داونلود, دانلد, تورنت, Ansys SCADE Suite یک راه حل کامل مبتنی بر مدل برای طراحی ، تجزیه و تحلیل ، شبیه سازی و تأیید نرم افزارهای جاسازی شده قابل اعتماد برای برنامه های کاربردی حیاتی است., تحميل, دریافت, دانلود نرم افزار انسیس اسکید ۲۰۲۳, برای ویندوز, فول لایسنس, شماره سریال, رایگان, کرک, کیجن, پچ, پرتابل, دانلود انسیس اسکید 2023 R1 x64 - نرم افزار طراحی و ساخت ساخت نرم افزارهای امنیتی حیاتی قابل تعبیه, لایسنس رایگان, پی سی, پی 30, برنامه, با لینک مستقیم, IDE, Programming Language, محیط یکپارچه توسعه نرم‌افزار, زبان برنامه نویسی, سافت ور, آپدیت, ترافیک نیم بها, تریال, سوفت ور, مجانی,

لینک دانلود:
https://p30download.ir/fa/entry/98198

دانلود ANSYS SCADE 2023 R1 x64 - نرم افزار طراحی و ساخت ساخت نرم افزارهای امنیتی حیاتی قابل تعبیه

💿 نام نرم افزارANSYS SCADE 2023
📌 شماره نسخهv2023 R1
📁 دسته بندیمحیط یکپارچه توسعه نرم‌افزار
💾 حجم فایل2733 مگابایت
📅 تاریخ به روزرسانی1401/10/18
📊 تعداد دانلود2,761
❤️ هزینه دانلودرایگان و نیم بها
💡 آموزش نصب و فعال سازی✔️
سوالات متداول
کاربرد نرم افزار ANSYS SCADE 2023 چیست؟

Ansys SCADE Suite یک راه حل کامل مبتنی بر مدل برای طراحی ، تجزیه و تحلیل ، شبیه سازی و تأیید نرم افزارهای جاسازی شده قابل اعتماد برای برنامه های کاربردی حیاتی است.

آخرین ورژن نرم افزار ANSYS SCADE 2023 را از کجا دانلود کنم؟

برای دانلود نرم افزار ANSYS SCADE 2023 به طور رایگان و با ترافیک نیم بها (در ایران) روی این لینک کلیک کنید.

آموزش نصب نرم افزار ANSYS SCADE 2023 چگونه است؟

راهنمای نصب نرم افزار ANSYS SCADE 2023 در این صفحه درج شده است.