دانلود نرم افزار های ANSYS Motor-CAD / انسیس موتور کد

در دسته بندی دانلود نرم افزار های ANSYS Motor-CAD / انسیس موتور کد: مطالب مرتبط با دانلود ANSYS Motor-CAD / انسیس موتور کد، نرم افزار طراحی صنعتی مخصوص موتور قرار گرفته است.
دانلود ANSYS Motor-CAD,دانلود نرم افزار ANSYS Motor-CAD,دانلود انسیس موتور کد, motor-cad,fea,mechanical,electrical,thermal,electromagnetic performance,motor manufacturers,electromagnetic,thermal performance,electric machine,calculations,Accurate electromagnetic,thermal and mechanical,,موتور-کد,آنالیز المان محدود,مهندسی مکانیک,طراحی موتور خودرو,شبیه سازی موتور مکانیکی,کارایی الکترومغناطیسی,آنالیز عملکرد مکانیکی موتور,طراحی ژنراتورها,تولیدکننده موتورها,الکترومغناطیس,کارایی حرارتی,ماشین الکتریکی,مکانیکال,حرارتی و مکانیکی,نرم افزار ANSYS Motor-CAD,...
motor-cad,fea,mechanical,electrical,thermal,electromagnetic performance,motor manufacturers,electromagnetic,thermal performance,electric machine,calculations,Accurate electromagnetic,thermal and mechanical,,موتور-کد,آنالیز المان محدود,مهندسی مکانیک,طراحی موتور خودرو,شبیه سازی موتور مکانیکی,کارایی الکترومغناطیسی,آنالیز عملکرد مکانیکی موتور,طراحی ژنراتورها,تولیدکننده موتورها,الکترومغناطیس,کارایی حرارتی,ماشین الکتریکی,مکانیکال,حرارتی و مکانیکی,نرم افزار ANSYS Motor-CAD,...

آخرین مطالب دانلود نرم افزار های ANSYS Motor-CAD / انسیس موتور کد:

دانلود ANSYS Motor-CAD v2023 R1.1 x64 - نرم افزار طراحی صنعتی مخصوص موتور: کامل‌ترین و یکپارچه‌ترین نرم افزار طراحی الکتریکی و حرارتی موتور / The most complete and integrated electrical and thermal motor design software / Motor-CAD محصول شرکتی با همین نام یک نرم افزار طراحی مهندسی (CAD) بوده که به طور تخصصی برای طراحی و ارزیابی موتورهای احتراقی خودرها، توپولوژی آن‌ها و طرح‌های مفهومی آن‌ها توسعه یافته است. این نرم افزار مجموعه ابزارهایی را کنار هم قرار داده تا کارایی، بهینه بودن، اندازه و هزینه موتورها را تعیین کرده و آن‌ها به تعادل برساند. این نرم افزار شامل چهار ماژول اصلی EMag و Therm و Lab و Mech می‌شود که به مهندسین این امکان را می‌دهد تا محاسبات چند فیزیکی را به سرعت انجام داده تا کاربران بتوانند از طراحی مفهومی به طراحی نهایی در سریع‌ترین زمان ممکن برسند. این نرم افزار برای طراحی از شبیه‌سازی المان محدود دوبعدی، آنالیز حرارتی، آنالیز الکتریکی و مکانیکی بهره می‌برد که هر کدام در هر ماژول به طور مستقل فعالیت می‌کنند. ...

دانلود ANSYS Motor-CAD v15.1.2 x64 - نرم افزار طراحی صنعتی مخصوص موتور: کامل‌ترین و یکپارچه‌ترین نرم افزار طراحی الکتریکی و حرارتی موتور / The most complete and integrated electrical and thermal motor design software / Motor-CAD محصول شرکتی با همین نام یک نرم افزار طراحی مهندسی (CAD) بوده که به طور تخصصی برای طراحی و ارزیابی موتورهای احتراقی خودرها، توپولوژی آن‌ها و طرح‌های مفهومی آن‌ها توسعه یافته است. این نرم افزار مجموعه ابزارهایی را کنار هم قرار داده تا کارایی، بهینه بودن، اندازه و هزینه موتورها را تعیین کرده و آن‌ها به تعادل برساند. این نرم افزار شامل چهار ماژول اصلی EMag و Therm و Lab و Mech می‌شود که به مهندسین این امکان را می‌دهد تا محاسبات چند فیزیکی را به سرعت انجام داده تا کاربران بتوانند از طراحی مفهومی به طراحی نهایی در سریع‌ترین زمان ممکن برسند. این نرم افزار برای طراحی از شبیه‌سازی المان محدود دوبعدی، آنالیز حرارتی، آنالیز الکتریکی و مکانیکی بهره می‌برد که هر کدام در هر ماژول به طور مستقل فعالیت می‌کنند. ...

دانلود ANSYS Motor-CAD v14.1.2 x64 - نرم افزار طراحی صنعتی مخصوص موتور: کامل‌ترین و یکپارچه‌ترین نرم افزار طراحی الکتریکی و حرارتی موتور / The most complete and integrated electrical and thermal motor design software / Motor-CAD محصول شرکتی با همین نام یک نرم افزار طراحی مهندسی (CAD) بوده که به طور تخصصی برای طراحی و ارزیابی موتورهای احتراقی خودرها، توپولوژی آن‌ها و طرح‌های مفهومی آن‌ها توسعه یافته است. این نرم افزار مجموعه ابزارهایی را کنار هم قرار داده تا کارایی، بهینه بودن، اندازه و هزینه موتورها را تعیین کرده و آن‌ها به تعادل برساند. این نرم افزار شامل چهار ماژول اصلی EMag و Therm و Lab و Mech می‌شود که به مهندسین این امکان را می‌دهد تا محاسبات چند فیزیکی را به سرعت انجام داده تا کاربران بتوانند از طراحی مفهومی به طراحی نهایی در سریع‌ترین زمان ممکن برسند. این نرم افزار برای طراحی از شبیه‌سازی المان محدود دوبعدی، آنالیز حرارتی، آنالیز الکتریکی و مکانیکی بهره می‌برد که هر کدام در هر ماژول به طور مستقل فعالیت می‌کنند. ...

دانلود ANSYS Motor-CAD2 v12.1.22 x64 - نرم افزار طراحی صنعتی مخصوص موتور: کامل‌ترین و یکپارچه‌ترین نرم افزار طراحی الکتریکی و حرارتی موتور / The most complete and integrated electrical and thermal motor design software / Motor-CAD محصول شرکتی با همین نام یک نرم افزار طراحی مهندسی (CAD) بوده که به طور تخصصی برای طراحی و ارزیابی موتورهای احتراقی خودرها، توپولوژی آن‌ها و طرح‌های مفهومی آن‌ها توسعه یافته است. این نرم افزار مجموعه ابزارهایی را کنار هم قرار داده تا کارایی، بهینه بودن، اندازه و هزینه موتورها را تعیین کرده و آن‌ها به تعادل برساند. این نرم افزار شامل چهار ماژول اصلی EMag و Therm و Lab و Mech می‌شود که به مهندسین این امکان را می‌دهد تا محاسبات چند فیزیکی را به سرعت انجام داده تا کاربران بتوانند از طراحی مفهومی به طراحی نهایی در سریع‌ترین زمان ممکن برسند. این نرم افزار برای طراحی از شبیه‌سازی المان محدود دوبعدی، آنالیز حرارتی، آنالیز الکتریکی و مکانیکی بهره می‌برد که هر کدام در هر ماژول به طور مستقل فعالیت می‌کنند. ...

برچسب های دانلود نرم افزار های ANSYS Motor-CAD / انسیس موتور کد:

analysis, ANSYS, electrical motor design, fea, mechanical, modeling, motor simulation, motor-cad, thermal, thermal motor design, موتور-کد, مکانیکی, مدلسازی موتور, نرم افزار ANSYS Motor-CAD, آنالیز المان محدود, الکتریکی, شبیه‌سازی موتور, طراحی موتورanalysis, ANSYS, electrical motor design, fea, mechanical, modeling, motor simulation, motor-cad, thermal, thermal motor design, موتور-کد, مکانیکی, مدلسازی موتور, نرم افزار ANSYS Motor-CAD, آنالیز المان محدود, الکتریکی, شبیه‌سازی موتور, طراحی موتور motor-cad,engineering,design,simulation,modeling,fea,analysis,mechanical,electrical,thermal,electromagnetic performance,motors,generators,optimization,cooling,motor manufacturers,electromagnetic,thermal performance,tests,electric machine,designs,integrated system,EMag,Therm,Lab,Mechanical,Accurate electromagnetic,thermal and mechanical,calculations,format,design decisions,efficiently,موتور-کد,مهندسی,طراحی,شبیه‌سازی,مدل‌سازی,آنالیز المان محدود,آنالیز,مکانیکی,الکتریکی,حرارتی,کارایی الکترومغناطیسی,...
motor-cad,engineering,design,simulation,modeling,fea,analysis,mechanical,electrical,thermal,electromagnetic performance,motors,generators,optimization,cooling,motor manufacturers,electromagnetic,thermal performance,tests,electric machine,designs,integrated system,EMag,Therm,Lab,Mechanical,Accurate electromagnetic,thermal and mechanical,calculations,format,design decisions,efficiently,موتور-کد,مهندسی,طراحی,شبیه‌سازی,مدل‌سازی,آنالیز المان محدود,آنالیز,مکانیکی,الکتریکی,حرارتی,کارایی الکترومغناطیسی,...