دانلود DAQmx

در دسته بندی دانلود DAQmx: مطالب مرتبط با دانلود نرم افزار National Instruments (NI) DAQmx قرار گرفته است.
دانلود DAQmx,دانلود نرم افزار National Instruments (NI) DAQmx, national instruments,ni-daqmx,engineering,data logging,data acquisition,modeling,control system,instrument driver,daq system,signal conditioning,configuration,programming,low-level os,device control,measurement specific,vi analyze,analyze,functions,data types,analysis integration,optimized dma data transfer,data transfer,single-point i/o,نشنال اینسترومنتس,ان‌آی-دکیوام‌ایکس,مهندسی,اخذ داده,اندازه‌گیری داده,مدل‌سازی,کنترل سیستم,درایور دستگاه,سیستم دک,شرطی‌سازی سیگنال,برنامه‌ریزی,پیکربندی,برنامه‌نو...
national instruments,ni-daqmx,engineering,data logging,data acquisition,modeling,control system,instrument driver,daq system,signal conditioning,configuration,programming,low-level os,device control,measurement specific,vi analyze,analyze,functions,data types,analysis integration,optimized dma data transfer,data transfer,single-point i/o,نشنال اینسترومنتس,ان‌آی-دکیوام‌ایکس,مهندسی,اخذ داده,اندازه‌گیری داده,مدل‌سازی,کنترل سیستم,درایور دستگاه,سیستم دک,شرطی‌سازی سیگنال,برنامه‌ریزی,پیکربندی,برنامه‌نو...

آخرین مطالب دانلود DAQmx:

دانلود NI-DAQmx 2022 Q3 v22.5 - نرم افزار مدیریت و کنترل تجهیزات اخذ داده شرکت نشنال اینسترومنتس: نرم افزار مدیریت و کنترل تجهیزات اخذ داده شرکت نشنال اینسترومنتز / Software to communicate with and control your NI data acquisition (DAQ) device / NI-DAQmx محصول شرکت National Instruments یک نرم افزار تخصصی جهت ارتباط، مدیریت و کنترل تجهیزات و دستگاه‌های اخذ داده (Data Logger) شرکت نشنال اینسترومنتز است. این نرم افزار در واقع مجموعه درایورهایی برای دستگاه‌های مختلف این شرکت بوده که به مهندس کنترل این امکان را می‌دهد تا تمام قابلیت‌های دستگاه را کنترل کند. این دستگاه‌ها اختصاراً DAQ نامیده شده و شامل انواع مختلفی می‌شوند. با استفاده از این نرم افزار می‌توان شرایط یا شرطی‌سازی سیگنال، پیکربندی و برنامه‌نویسی دستگاه‌ها را در به صورت سیستم عامل سطح پایین (Low-level OS) انجام داد. همچنین می‌توانید برنامه‌های مورد نیاز خود را جهت اندازه‌گیری VI، توابع، مدل‌های مختلف داده و یکپارچه‌سازی آنالیزها طراحی کرده و با انتقال داده DMA بهینه‌شده، تنها در یک مسیر I/O داشته باشید (Single-point I/O). این نرم افزار تنها نرم افزاری است که با استفاده از آن می‌توانید تجهیزات شرکت NI را به طور تمام و کمال مدیریت کنید. ...

دانلود NI-DAQmx v21.8 - نرم افزار مدیریت و کنترل تجهیزات اخذ داده شرکت نشنال اینسترومنتس: نرم افزار مدیریت و کنترل تجهیزات اخذ داده شرکت نشنال اینسترومنتز / Software to communicate with and control your NI data acquisition (DAQ) device / NI-DAQmx محصول شرکت National Instruments یک نرم افزار تخصصی جهت ارتباط، مدیریت و کنترل تجهیزات و دستگاه‌های اخذ داده (Data Logger) شرکت نشنال اینسترومنتز است. این نرم افزار در واقع مجموعه درایورهایی برای دستگاه‌های مختلف این شرکت بوده که به مهندس کنترل این امکان را می‌دهد تا تمام قابلیت‌های دستگاه را کنترل کند. این دستگاه‌ها اختصاراً DAQ نامیده شده و شامل انواع مختلفی می‌شوند. با استفاده از این نرم افزار می‌توان شرایط یا شرطی‌سازی سیگنال، پیکربندی و برنامه‌نویسی دستگاه‌ها را در به صورت سیستم عامل سطح پایین (Low-level OS) انجام داد. همچنین می‌توانید برنامه‌های مورد نیاز خود را جهت اندازه‌گیری VI، توابع، مدل‌های مختلف داده و یکپارچه‌سازی آنالیزها طراحی کرده و با انتقال داده DMA بهینه‌شده، تنها در یک مسیر I/O داشته باشید (Single-point I/O). این نرم افزار تنها نرم افزاری است که با استفاده از آن می‌توانید تجهیزات شرکت NI را به طور تمام و کمال مدیریت کنید. ...

دانلود NI-DAQmx v20.7.0 x64 - نرم افزار مدیریت و کنترل تجهیزات اخذ داده شرکت نشنال اینسترومنتس: نرم افزار مدیریت و کنترل تجهیزات اخذ داده شرکت نشنال اینسترومنتز / Software to communicate with and control your NI data acquisition (DAQ) device / NI-DAQmx محصول شرکت National Instruments یک نرم افزار تخصصی جهت ارتباط، مدیریت و کنترل تجهیزات و دستگاه‌های اخذ داده (Data Logger) شرکت نشنال اینسترومنتز است. این نرم افزار در واقع مجموعه درایورهایی برای دستگاه‌های مختلف این شرکت بوده که به مهندس کنترل این امکان را می‌دهد تا تمام قابلیت‌های دستگاه را کنترل کند. این دستگاه‌ها اختصاراً DAQ نامیده شده و شامل انواع مختلفی می‌شوند. با استفاده از این نرم افزار می‌توان شرایط یا شرطی‌سازی سیگنال، پیکربندی و برنامه‌نویسی دستگاه‌ها را در به صورت سیستم عامل سطح پایین (Low-level OS) انجام داد. همچنین می‌توانید برنامه‌های مورد نیاز خود را جهت اندازه‌گیری VI، توابع، مدل‌های مختلف داده و یکپارچه‌سازی آنالیزها طراحی کرده و با انتقال داده DMA بهینه‌شده، تنها در یک مسیر I/O داشته باشید (Single-point I/O). این نرم افزار تنها نرم افزاری است که با استفاده از آن می‌توانید تجهیزات شرکت NI را به طور تمام و کمال مدیریت کنید. ...

برچسب های دانلود DAQmx:

control system, data acquisition, data logging, engineering, modeling, national instruments, ni-daqmx, مهندسی, مدل‌سازی, نشنال اینسترومنتس, کنترل سیستم, ان‌آی-دکیوام‌ایکس, اندازه‌گیری داده, اخذ دادهcontrol system, data acquisition, data logging, engineering, modeling, national instruments, ni-daqmx, مهندسی, مدل‌سازی, نشنال اینسترومنتس, کنترل سیستم, ان‌آی-دکیوام‌ایکس, اندازه‌گیری داده, اخذ داده national instruments,ni-daqmx,engineering,data logging,data acquisition,modeling,control system,instrument driver,daq system,signal conditioning,configuration,programming,low-level os,device control,measurement specific,vi analyze,analyze,functions,data types,analysis integration,optimized dma data transfer,data transfer,single-point i/o,نشنال اینسترومنتس,ان‌آی-دکیوام‌ایکس,مهندسی,اخذ داده,اندازه‌گیری داده,مدل‌سازی,کنترل سیستم,درایور دستگاه,سیستم دک,شرطی‌سازی سیگنال,برنامه‌ریزی,پیکربندی,برنامه‌نو...